ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉလႄႈ ထႅင်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ယွၼ်ႉဝႃႈမီးလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် (Tropical Storm Noul) လုၵ်ႉတီႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃး တၢင်းတူၵ်း လတ်းၽၢၼ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း (Vietnam) သေ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးထိုင် တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ တေတုမ်ႉယွၼ်ႈၸွမ်းၽွင်ႈယူႇသေ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈ တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ထိုင်တီႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ် တေၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈၾူၼ်လူမ်းတီႈပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃးပွတ်းၸၢၼ်း ၵေႃႈၸၢင်ႈတေႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆသေ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်း ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းမၵူၺ်း လႄႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်လီလႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉ တေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ၊ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (24) ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ ႁႃႇလူင် တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၼူဝ်ႇလ်ၼႆႉ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼႆလႄႈ မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇၵမ်ႈပႃႈၼမ် လႆႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ လူမ်းလႅင်ႉဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ ထႆး၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ မလေးသျႃး လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈတေမီးလူမ်းလႅင်ႉၼႆလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈသင်ႇၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးတႃႇ 500,000 (ႁႃႈသႅၼ်) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) လူမ်းလႅင်ႉတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈၵုၼ် ႁႂၢင်ႇသႃး  (ပႃႇရႃႇသႄးလ်) Hoang Sa (Paracel) မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇဝႆႉယူႇသေ ႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ 100 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်တေၺႃးၽေးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ တေပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွတ်းၵၢင် ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၽၢႆႇလူလွမ်ၵုမ်းထိင်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းထႆး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းထီႉ 18−20 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၾူၼ်တေတူၵ်းလႄႈ တေၸၢင်ႈမီးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆယဝ်ႉ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း