ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉဢွၼ်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်း ထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်း

ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉဢွၼ်ႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်း ထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပၼ်ၾၢင်ႉ ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းထႅင်ႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မီးလူမ်းလႅင်ႉဢွၼ်ႇ ၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃးလႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း ၾူၼ်တေတူၵ်းလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇရီႇ၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းပွတ်းၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉတၢမ်းၶမ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၾူၼ်တေတူၵ်း ႁႅင်းၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းယူႇတီႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉတႄႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမွၼ်း လႄႈ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇရီႇ၊ ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽွင်းဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈၾူၼ်ဢမ်ႇပႆႇတူၵ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း