ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ တီႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ မီးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉမိူၼ်ၵၼ်

မိူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ယူႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသမ်ႉ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ REC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇၸု ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးပုမ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ REC ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇၸုၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 39 ပီႊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၸၢၼ်ႇတႃႇဢွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး မိူဝ်ႈၽွင်း ဢူးၸၢၼ်ႇတႃႇဢွင်ႇ လုၵ်ႉတီႈသူၼ်ပူႉသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၵႂႃႇႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႇသီႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇၸုၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းလူင်  ႁူမ်ႈပႃးတင်းမႄႈမၢၼ်းမႄႈၸပ်းတွင်ႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇပျီႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇတၢၼ်းၸဵင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ လွင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇသေတႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈငိၼ်း ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလတ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 August 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 11 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉမယူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ သေ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၽၢႆႇၸုမ်းလႂ် တူၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႇတီႇပိၼ်ႇ လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႇတီႇပိၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ဢႃႇယု 17 ပီႊ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ သၢၼ်းၼၢႆႇၽဵဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈတိၼ်ပွင်ႇၵႂႃႇသေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈ လဵဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈႁူင်းယႃႈ ဝၢၼ်ႈၸေႇတီႇပိၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 August 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵမ်ႉၼိုင်ႈသေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ငၸၢၼ်ႇပေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ လႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း