ယွၼ်ႉမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ယွၼ်ႉဝႃႈမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း၊ ပိၵ်ဢိုတ်းယေးငိုၼ်း၊ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈသူၺ်ႇလီႇ−မူႇၸေႊၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တေၸိူင်ႉထိူင်းလူင်းၵႂႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်းမူတ်း၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၼ်းထီႉ 01 October 1949 ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်း မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆလႄႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (71) ပီႊယဝ်ႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလုမ်း လိုဝ်ႈၵၢၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ႁဵတ်းပွႆးလၢမ်းယႂ်ႇလူင် ၵူႈပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၼႆလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းတႆး ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (7) ဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 15 ထိုင် 22 September 2020 ဝႆႉယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတင်းမူတ်း။

ယွၼ်ႉမီးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇလႆႈၵိုတ်းယင်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ဝၢႆးသေၶိုၼ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၶိုၼ်းယဝ်ႉဢမ်ႇႁိုင်သင်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း လႆႈၵိုတ်း ယင်ႉဝႆႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽၢႆႇၶႄႇ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်လႄႈလႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽၢႆႇမိူင်းတႆး တေသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ထူဝ်ႇ၊ မၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ မူႇၸေႊ−သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၼိုင်ႈပီႊလႂ် 1.5 ပီႇလီႇယၼ်ႇပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေ ၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႆႈပွတ်းဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႆးလႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႆးၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 October 2020 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (14) ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႆး ၶႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ဝႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီပႃးမႃးၸွမ်း ႁႂ်ႈပေႃးၼႄလႆႈၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇတီႈၼွင်ၶဵဝ်၊ ပၢင်လွင်း၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈၸဝ်ႈႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈ ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း