ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇလႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ ၸၢင်ႈတေၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီ မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းလၢၼ်ႇ
လႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီ မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝိၼ်းဢွင်ႇၶၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇလူင်သေ ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ လႄႈသင် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵႂႃႇၸူးဝဵင်းသူၺ်ႇလီၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၸၢင်ႈတေၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။   

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လူတ်ႉၵႃးဢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇတၢင်း ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉယူႇ၊ လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းသူၺ်ႇလီ မႃးတီႈဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းၶႄႇတႄႉ ပေႃးၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေပၼ်ၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈ ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လႆႈ တေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဝႆႉသေ လုၵ်ႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်ဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူင်းတႆး တေၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ မိူင်းၶႄႇတႄႉ ၽၢႆႇတင်းမိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇမႃးယူႇသေတႃႉ ၽၵ်းတူၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ ဢၼ်လႅၵ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃးသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမွၵ်ႈ 15 လၢၼ်ႉသေ ဝၢႆးသေၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈ ၸွမ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈမႃးလႄႈ ၼိုင်ႈပီႊၼႆ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆႇ သွင်မိူင်း မီးၼႂ်းၵႄႈ 2 လၢၼ်ႉထိုင် 8 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ပေႃးတေလီမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီ ၸွင်ႇတေမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ထႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီတႄႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼိုင်ႈသႅၼ်ပၢႆသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း