ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတူဝ်ႈတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သွင်ၵေႃႉၼႆလႄႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၸၼ်ႉသုင်  တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မျိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ပတဵင်ႇ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် တူၼ်ႈတီး၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ရတၼႃႇပူင်ႇ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ပၢင်လူင်၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မူင်ႇယႂႃႇ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် မၵူၺ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယူႇ ၽွင်းယၢမ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶူးသွၼ်လူင်ၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇသေ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ လွင်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းႁဵၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်း (အဝေးသင်)  ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ မူတ်းယဝ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ပၢင်ၸႅတ်ႈထတ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသိပ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်းသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေယဝ်ႉ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ တႃႇတေတွပ်ႇၶိုၼ်းလိၵ်ႈၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်း Online Page ၸၼ်ႉၸွမ်ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်၊ College တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ (နှစ်ဝက်စာမေးပွဲ) တႄႇဝၼ်းထီႉ 18−25 March 2020 သေ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈဝႆႉ တင်းမူတ်း 3 သႅၼ်ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း