ယွၼ်ႉမီးၵူၼ်းတၢႆ ဝၢႆးသေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း မီးလွင်ႈၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း လႆႈတၢႆၵႂႃႇ 13 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝၢႆးသေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄမႆႈၸႂ် တႃႇတေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႇသမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 19 လၢၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းသင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်တႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉ ဝၢႆးသေ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇမေႃယႃႁဝ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ လႄႈၶဝ်လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးၵွင်ႉဢၼ်ၸၢင်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်သင်သေမဵဝ်း လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈသမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉထႅင်ႈ ႁႃႈႁူၵ်းၵေႃႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵူၼ်းလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵဝ်ႈၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးသေသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉဝႃႈၼႆသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Yonhap လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃႇယု 17 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယု 70 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သွင်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ ဝၢႆးသေလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ် (ၶူင်းၵၢၼ်) သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ် (ၶူင်းၵၢၼ်) သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝူင်ႈယဝ်ႉ ဝၢႆးသေၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တႃႇ 5 လၢၼ်ႉၼႆႉ လႆႈၺႃးဢၢႆမႆႈသႅင်လႅတ်ႇသေ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၵတ်း ၽွင်းတေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်မႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢႆလၢႆၶွမ်ႇပၼီႇ ႁူမ်ႈပႃး ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ မိူင်းၽရင်ႇသဵတ်ႇ လႄႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈမိူင်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လႆႈတေႃႈသူႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယူႇယဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ပေႃးၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တဵမ်ႁူင်းယႃၼႂ်းမိူင်းၵူႈတီႈ လႄႈ  ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ႇၸွမ်းၶိင်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 13 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 8.3 လၢၼ်ႉ လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၶၼ်သင် လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးၽွၼ်းယွၼ်ႈဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၶႅမ်ႉမၼ်း တႄႉ တေမီး ယူႇမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉလွင်ႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉသေ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်ၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ပီႊပူၼ်ႉ လႄႈ ပီႊၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼမ်ႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − AP

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း