ယွၼ်ႉမူၺ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၽွင်းၼႆႉၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊ

လူမ်းၵတ်းဢၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇၼမ်ႉသမုတ်ႇတရႃႇ ဢႃႇတိၵ်ႉၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽွင်းၼႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ဝဵင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးမူၺ်တူၵ်း ၊ ၼမ်ႉၵၢမ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉမူၺ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၽွင်းၼႆႉၵတ်းႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီႊ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမူၺ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် 1000 ပၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ ယွၼ်ႉၵတ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၼႂ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမူၺ်တူၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမိုၼ်ႈလႄႈ ၵႃးပလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းသေ ၵႃးၽႃႇသွၼ်ႉၵၼ် 50 လမ်း တီႈၸႄႈမိူင်းဢူဝ်ႇႁၢႆးယူဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း 2 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူမ်းၵတ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း ဢိၵ်ႇတၢင်းမူၺ်တူၵ်းၼႃလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉႁႃပဵၼ် ၽွင်းၼႃႈ ၶၢဝ်းၵတ်းသေတႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းတႄႉတႄႉ၊ ၾိင်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၽွင်းၵတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းပီႊၼႆႉၼႆ ၽၢႆႇတၢင်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တီႈၸႄႈမိူင်း ၵၢၼ်းသႅတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 November 2019 မႃးၼႆႉသေ မီးလူမ်းၵတ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈ မူၺ်တူၵ်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၽွင်းၼႃႈၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ၵတ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ႁႅင်းမႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူတ်းယွမ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ ၊ ႁႅင်းၵတ်း တီႈၼႆႈတေလူတ်းယွမ်းထိုင် (−18 C) ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN တႄႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 240 လၢၼ်ႉပၢႆ ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵတ်းလိူဝ်ႁႅင်းၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈယူႇဢုၼ်ႇဢုၼ်ႇလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇပေဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း− BBC,CNN
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း