ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင် တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ

ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈတႂ်ႈ ၼႆသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally ဢၼ်ႁႅင်းဝႆးမီး 135 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ တေႃႇၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ လႄႈ မုင်ႈၼႃႈၽတ်ႉၶဝ်ႈၸူး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မိတ်ႉသိတ်ႉသိပ်ႇပီႇ (Mississippi) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally ၼႆႉ လႆႈတႄႇၵေႃႇတူဝ် တီႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသမုတ်ႇတရႃႇ Atlantic ပွတ်းႁွင်ႇသေ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း မိတ်ႉသိတ်ႉသိပ်ႇပီႇ (Mississippi) လႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းဢလႃႇပႃႇမႃႇ (Alabama) ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 September 2020 ထိုင်တီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇလူလွမ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally ဢၼ်တေၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ႁွၼ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆၵေႃႈ တေၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်းပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း လုၺ်သီယႃးၼႃႉ (Louisiana) လူမ်းလႅင်ႉလူင် ဢမ်ႇလႆႈမုင်ႈၼႃႈၸူး သေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉႁႅင်းလူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally ၼႆႉသေ တေၸၢင်ႈမီးၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ လူမ်းလႅင်ႉလူင် Hurricane Sally ယဝ်ႉ တီႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ သမုတ်ႇတရႃႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉထႅင်ႈ 4 လုၵ်ႈ 1. လူမ်းလႅင်ႉလူင် ၽေႃႉလ်လႅတ်ႉ (Hurricane Paulette) 2. လူမ်းလႅင်ႉရေႇၼေႇ (Rene) 3. လူမ်းလႅင်ႉထႅတ်ႉတီႇ (Teddy) 4. လူမ်းလႅင်ႉဝိၵ်ႉၵီႇ (Vicky) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃး (California) လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢူဝ်ႇရီႇၵွၼ်ႇ (Oregon) ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယင်းလႆႈထူပ်းပႃး ၽေးၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ တၢင်းၵႂၢင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇယွမ်း12,500,000 ဢေႇၵ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 34 ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း