ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉ ၶၢဝ်းမႆႈ မႅၵ်ႉၵီႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း Philippines လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 April 2022 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၶၢဝ်းမႆႈ မႅၵ်ႉၵီႇၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ သၢပ်ႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ တၢင်းဢွၵ်ႇ လႄႈ တၢင်းၸၢၼ်း ၾိလိပ်ႉပိၼ်း Philippines ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 25 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၽတ်ႉႁႅင်းထိုင် 40 လၵ်း သေတႄႇၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်း ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Philippines မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 April 2022 ၼၼ်ႉလႄႈ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ၽတ်ႉႁႅင်းထိုင် 49 လၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇပၢႆႈႁႃတီႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ မီးယူႇ 1,300 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းပီႊၼႆႉ လူမ်းလႅင်ႉ မႅၵ်ႉၵီႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၽတ်ႉၼႂ်းမိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Philippines၊ ယွၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းၼႂ်းၵုၼ် ၵၢင်ပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Philippines  ၼႆႉထုၵ်ႇ လူမ်းလႅင်ႉ မႅၵ်ႉၵီႇ ၽတ်ႉၶဝ်ႈၵူႈပီႊ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 20 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵျူဝ်းမႅၼ်းၶွၼ်းလႃးတူဝ်း Joemen Collado ပလိၵ်ႈ ဝဵင်းပေးပေး Baybay လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ၼႂ်းမိူင်း လေးတေႉ Leyte ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မိူင်း ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Philippines ၼၼ်ႉၵေႃႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လူႉတၢႆ မီးယူႇ 22 ၵေႃႉ တီႈဢၼ်လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉလႄႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈပႃးၵႂႃႇ ၸွမ်းၼမ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်း ၼႃႈတီႈတႃႇပႃႇဢူဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၸႅတ်ႈတူၺ်းယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ မီးယူႇဢမ်ႇယွမ်း  6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လူမ်းလႅင်ႉမႅၵ်ႉၵီႇၼႆႉၽတ်ႉ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း 28 လၵ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁႅင်းမၼ်းဢေႇၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ Phillippines လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 April 2022 ၼႆႉ တေၽတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း