ယွၼ်ႉလူမ်းႁင်ႈဝူၺ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈတၢႆ ၼိုင်ႈပီႊ သွင်မိုၼ်ႇပၢႆ

ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယွၼ်ႉလူမ်းႁင်ႈဝူၺ်ႇ လႄႈ  ၼိုင်ႈပီႊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မွၵ်ႈ 7 လၢၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၼိုင်ႈပီႊ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်း လႆႈတၢႆ 22,000 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ၶိုၼ်းၵဵပ်းၶေႃႉမုၼ်း WHO ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ပီႊ 2016 ၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 June 2019 ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၸပ်းလႅင်း ၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းတီႈ Junction City ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈသုတ်ႇလူမ်း ဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ် လႄႈ ႁႂ်ႈတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူမ်းႁင်ႈဝူၺ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းတၢင် ဢူႉယေႃးပ Kristian Schmidt တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ လီမီးလွင်ႈလူတ်းယွမ်း  ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူမ်းႁင်ႈဝူၺ်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပိၼ်ႇၺႃႇၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယွမ်းၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်း သေ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃး ၾႆးၾႃႉသေ တၢင်တႅၼ်း ၊ ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်း  ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် ၊ ၸွမ်းႁိူၼ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈ လူတ်းယွမ်း ၸႂ်ႉၽိုၼ်း ၊ လွင်ႈၸုတ်ႇၾႆး ၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း ဢမ်ႇလီၸုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ယွၼ်ႉလူမ်းႁင်ႈဝူၺ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းလႆႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ  21 ပႃးသဵၼ်း (Percent) ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် 34 ပႃးသဵၼ်း ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်လူမ်းထူၼ်ႈၸႂ် 19 ပႃးသဵၼ်း ၊ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လူမ်းမႆႈ 20 ပႃးသဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း