ယွၼ်ႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵႃႈၶၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ

ယွၼ်ႉမိူင်းၶႄႇၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵုမ်းထိင်း လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းမိူင်းၶႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵုၼ်ႇၵႂႃႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်း (30%) ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶႄႇၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ပေႃးတေဢမ်ႇၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ထိုင်တီႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးသူင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇပႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းတီႈဢေႇမၼ်းၼိုင်ႈဝူင်ႈ တႃႇဢဝ်ၵုၼ်ႇၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 လႄႈ ၵႃႈၶၼ်တေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇတီႈလႅၼ်လိၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ
Photo- Kwar Nyo Co.,Ltd

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ−မူႇၸေႊ ၵႃးလူင် 22 မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလမ်းလႂ် ၵႃႈၶၼ်သူင်ႇၵုၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈ 14 သႅၼ် ၽွင်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ 20 သႅၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇၵႂႃႇၶၢႆလႆႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ လႆႈတေႃႇထႅဝ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် တီႈဢေႇမၼ်းၼိုင်ႈဝူင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵႃးၶဝ် လႆႈတိူဝ်းပၼ်ၵႃႈယူႇၵိၼ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်း ၵႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃႈၶဝ်ႈၽၵ်း 13,000 ပျႃး (ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်) လႆႈၼပ်ႉဝၼ်းမၼ်းပၼ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵႃႈၼမ်ႉမၼ်းၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 50,000 (ႁႃႈမိုၼ်ႇ) တေႃႇ 100,000 (ၼိုင်ႈသႅၼ်) ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ ဢေႇမၢင်ၵႂႃႇ ၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉၵုၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်းပၼ်ၵႃႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈဝၼ်းသွင်ပုၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်ၵုၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ တီႈလႅၼ်လိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်မႃးၼႆသေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ လူတ်းယွမ်းပၼ် ၵႃႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸွမ်းတၢင်း၊ ၸွမ်းၶူဝ် တီႈလၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉပေႃးၼႆၸိုင် ၵႃႈသူင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈတေဢမ်ႇသဵင်ႈၼမ်တၢၼ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶွင်သူင်ႇၵုၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၵႃႈၶၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၵႂႃႇမူႇၸေႊ တၢင်းၵႂႃႇတၢင်းမႃး ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ 300,000 ပျႃး (သၢမ်သႅၼ်)၊ သင်ဝႃႈ လူတ်းယွမ်းပၼ် ၵႃႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆၵေႃႈ တႃႇတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၼၼ်ႉ တေၶႅၼ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းၼပ်ႉလၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆဢၼ်ၸၢင်ႈၼဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထူပ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 18 ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး−မိူင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် 14 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (USD) သေ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈဝႆႉယူႇ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် မီးၵႃးၵႃႉၶၢႆၵုၼ်ႇတေႃႇၵၼ် 600 ထိုင် 10,00 လမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Khwar Nyo Trd:Co.,Ltd, 7DayNews

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း