ယွၼ်ႉလွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇသေ တေဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶႄႇလႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ဝင် ဢီႉ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ လႆႈလၢတ်ႈတေႃႇ ၸွမ်ၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃး တၢင်းဢွၼ်လၢႆး ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈလွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉ တေလူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႆယူႇ။

ဝင် ဢီႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းထုၵ်ႇလီသၢင်ႈလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ်မႃးထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉလွင်ႈတႅပ်းတတ်းၽိတ်းယူႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ႁႂ်ႈၵႆလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၵဝ်းၸွမ်း၊ ထုၵ်ႇလီၸွႆႈထႅမ် ၼိူဝ်ၵၼ်ၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလီဢိမ်ႇၸၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈႁဝ်းသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်မႃးလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတီႈ လွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇ တေသုင်တၢၼ်ႇႁိုဝ် ၵေႃႈယဝ်ႉ  ဢမ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်တင်းသွင်ၽၢႆႇလႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီး လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ်ၵၼ်မႃးၼႆ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်ဢိၼ်းတီးယႃးဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်ပေႇၵျိၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “တင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉၵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးယူႇသေတႃႉ မုင်ႈမွင်းယူႇဝႃႈ တေမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸင်ႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တင်းသွင်ၽၢႆႇၸၢင်ႈၵႄႈၶႆလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈလီ မႃးလႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈၶႄႇၼၼ်ႉ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 လွင်ႈဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈလွႆႁိဝုၼ်ႇတႃႇ ထိုင်တီႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶႄႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ QUAD ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႅင်ႈၶႅင်တေႃႇ ဢႃႇၼႃႇၶႄႇတီႈၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း