ယွၼ်ႉလႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 သေ ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉလႆႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵရႃႇပီႇ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ ယွၼ်ႉၵူဝ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID -19 ပႃးလႄႈ ပလိၵ်ႈထႆး (7) ၵေႃႉ လႆႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း တႃႇ (14) ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇတီႈ ႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉတီႈမေႃယႃသေ လၵ်ႉလူင်းႁူင်းယႃပၢႆႈၵႂႃႇလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ မႆႈၸႂ်ဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉဢၼ်လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇသေ တေသိုပ်ႇၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းထႅင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈ ၸင်ႇပွင်ႇလႅင်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵရႃႇပီႇ ႁႂ်ႈတီႉၺွပ်းပၼ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵရႃႇပီႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈတႃႈလူတ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တေၵႂႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတရၼ်းသေတႃႉ  ပလိၵ်ႈ (7) ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၶဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ပႃးလႄႈ လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း တႃႇ (14) ဝၼ်းသေ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၶဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း တႃႇ 14 ဝၼ်း ၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ် လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သေ ယူႇတီႈၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီၵူႈဝၼ်း၊ သင်ဝႃႈမီးသၢႆငၢႆ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်မႃးပေႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ ၸီႉသင်ႇပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်းလႅင်းၵႃး လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃ ပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈႁိူၼ်း တႃႇ (14) ဝၼ်း သေ လူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်းပၢႆးယူႇလီ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၵရႃႇပီႇ လၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးယူႇလီသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေဢဝ် တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 ပလိၵ်ႈထႆး လႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID – 19 ၽွင်းတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (16) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း