ယွၼ်ႉလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 4 သႅၼ်ပၢႆ

ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (The Food and Agriculture Organization of the United Nations ) ဝႃႈ ၵူႈပီးပီႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းယူႇမွၵ်ႈ 600 လၢၼ်ႉၼႆႉ ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ယွၼ်ႉလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉဢၼ်လူႉတၢႆမၼ်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 4 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Dominique Burgeon ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ  ၽၢႆႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (FAO) ဝႃႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 လၢၼ်ႉ ၵိၼ်ယူႇၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ တေမီးပႅတ်ႉတီးရီးယႃး (Bacterial)၊ မႅင်းတွင်ႉ ၊ ငူၼ်ႉမဵဝ်းၸၢင်ႈမိူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃး ထၢတ်ႈသၢၼ်ၶေးမီးသေ  ၵိၼ်ယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႆႉ ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ် ၼႂ်းၵႃႈၵူၼ်းယူႇဢမ်ႇလီ 10 ၵေႃႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ တိုၼ်းလူႉသၢႆၸႂ်ယူႇသေ ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 420,000 ၵေႃႉ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမူတ်းသႂ်သေ ယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်လီလီလႄႈ လွတ်ႈၽေးလီ ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ၽူႈတေသိုဝ်ႉၵိၼ် ၊ ဢွင်ႈတီႈႁုင်မိုဝ်ႉ ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈတေႃႉသူင်ႇတီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တေလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူဝ်ႇလွတ်ႈၽေးလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း FAO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ဢွၼ်ၼႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပႆႇမီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼႆႉ ၵူၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈတေမီးယူႇမွၵ်ႈ 690 လၢၼ်ႉ ၼႆႉသေ ထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2020 ယွၼ်ႉ COVID-19 သေ လႆႈပိၵ်ႉဝၢၼ်ႈပိၵ်ႉမိူင်း မီးၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 132 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း