ယွၼ်ႉသင်လႄႈၾၼ်ႁၢႆႉ

မိူဝ်ႈၼွၼ်းလပ်းယူႇၼၼ်ႉ ယုမ်ႇဝႃႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ တေၸၢင်ႈၾၼ်ႁၢႆႉမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးၽႅတ်းတိုၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေယုမ်ႇဝႃႈ ၾၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ဢတိၵ်ႈၼမိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတေႉၾၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄလႆႈထိုင် ၽၢင်ႁၢင်ႈငဝ်းလၢႆးပၢႆးယူႇလီ ႁဝ်းမႃးယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၼ်းၾၼ်ႁၢႆႉ ယူႇတႃႇသေႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်းမၼ်းသေ ၵႄႈၶႆမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

“ၾၼ်ႁၢႆႉ” ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၼ်ဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉႁႅင်းတုမ်ႉယွၼ်ႈၸႂ် ဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇလီလႄႈ တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈမိူဝ်ႈၼွၼ်းလပ်း ယွၼ်ႉၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈဢွၵ်းဢေႃၼၼ်ႉ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ၶိင်း လၢႆလၢႆပွတ်းတွၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ၾၼ်ႁၢႆႉၵမ်ႈၼမ်ၼၼ်ႉ တေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယိုတ်ႈယၢဝ်းလႄႈ သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်ဝႆႉ မၢင်လွင်ႈမၢင်ဢၼ် ဢမ်ႇၶပ်ႉဢမ်ႇတၢမ်းၵၼ်ၵေႃႈမီး မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ယင်းတေၾၼ်ႁၢႆႉ ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈမီးသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၾၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်၊ လွင်ႈၵူဝ်ႁႄ၊ လွင်ႈတုၵ်ႉၸႂ်၊ လွင်ႈၶီငဝ်မႃးၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉတေၾၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝၵူၺ်း ၵူၺ်းၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၾၼ်ႁၢႆႉယူႇတႃႇသေႇႁိုဝ် ၾၼ်ႁၢႆႉၵူႈၶိုၼ်း ထိုင်တီႈပေႃးၽႅတ်းတိုၼ်ႇမႃး၊ ထိုင်တီႈၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇလပ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃပၢႆးယူႇလီမႃးယူႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်း 60% ၼႆႉ ၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်၊ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ထိုင်တီႈၾၼ်ႁၢႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ −

 1. မီးငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃးတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၸႂ်၊ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၸႂ် ယွၼ်ႉလူႉသုမ်းၽႂ်သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁၵ်ႉလူႉသုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 2. မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်ၸွမ်းမႃး ဝၢႆးသေထူပ်းလွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉမႃးယဝ်ႉ။
 3. လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈတႃႇသေႇလႄႈ ၵိၼ်လဝ်ႈၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ။
 4. ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈယႃ ဢၼ်မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ယႃၼွၼ်းလပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 5. မီးပၼ်ႁႃတၢင်းပၢႆးၸႂ် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်ၶီၸႂ်မႆႈၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်။
 6. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶိုတ်ႈယၢပ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း။
 7. မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုတ်းထူၺ်ႈၸႂ်မိူဝ်ႈၽွင်းလပ်း။

သင်ၾၼ်ႁၢႆႉၵူႈၶိုၼ်းလႄႈ ၽႅတ်းတိုၼ်ႇယူႇတႃႇသေႇၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇယဝ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီမႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီလႅၵ်ႈလၢႆႈတူၺ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၸွမ်းဝၼ်း တႃႇငိူင်ႉဝႄႈၾၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉလႆႈလႄႈ ၸွႆႈႁႂ်ႈၼွၼ်းလပ်းလႆႈငၢႆႈ မီးလွၵ်းလၢႆးဝႆႉၼင်ႇၼႆ−

 1. ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်လဝ်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီး Caffein မိူၼ်ၼင်ႇ ၼဵင်ႈ၊ ၵေႃႇၾီႇ၊ သျွၵ်ႉၵလႅတ်ႉ၊ ၼမ်ႉဢတ်းလူမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း။
 2. ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေဢၼ်ဢၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလူတ်းယွမ်း လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၶမ်ၸႂ်မႃးလႆႈ။
 3. သင်ပဵၼ်လႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႆႈပူၼ်ႉတီႈ။
 4. ပိၵ်ႉမၢၼ်ႇပိၵ်ႉၾႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁွင်ႈလပ်းသိင်ႇလီလီ တေၸွႆႈႁႂ်ႈလပ်းငၢႆႈမႃး။
 5. ဢွၵ်ႇပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 20-30 မိၼိတ်ႉ ဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းတေၶဝ်ႈၼွၼ်း 3-4 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 6. မၵ်းတမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼွၼ်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈဝၼ်း တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေတွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ်ႈၼွၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႉလႆႈ။
 7. ငိူင်ႉဝႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈ social media ဢမ်ႇၼၼ် ငိူင်ႉဝႄႈၵၢၼ်တိတ်းတၢမ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ် ဢွၼ်တၢင်းတေၼွၼ်း။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းယဝ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းၾၼ်ႁၢႆႉယူႇလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယူႇသေ ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးၼႃႇ ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်းမေႃယႃ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်တူၺ်းယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေယူတ်းယႃပၼ်ႁႂ်ႈပေႃးတူၵ်းထုၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်−thairath

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း