ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တေလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယင်းတိုၵ်ႉ တေသိုပ်ႇယူႇၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈ မၼ်းတေႁၢႆလၢႆမိူဝ်ႈလႂ်?  ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉတေႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၶိုၼ်း? ၼႆယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယူဝ်ၶႄးၵူၼ်းႁဝ်း ၸၢင်ႈတေလႆႈယူႇၵိုၵ်း ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင်၊ တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်း၊ တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇသ် (HIV/AIDS) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တႃႇလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉ တေလႆႈႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈဝႆႉၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇလႆႈသမ်း ယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼႆႉ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

သင်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်၊ သင်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း၊ သင်ပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းသမ်ႉ  လူတ်းယွမ်းလွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈလူႉတၢႆလႆႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၸွႆႈၵုမ်းထိင်းပၼ် လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း COVID-19 သေ ႁႄႉၵင်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းလွတ်ႈၽေးတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉလႄႈ လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ တေဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တေလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ၼႆယူႇ။ မေႃယႃၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ− ယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်ႁဝ်းယၢမ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၼႄဢွၵ်ႇမႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးသေ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း တေႁူႉၸၵ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးၽႂ်း သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မႃးၵေႃႈ တေၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈၵႂႃႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈၶႆ ဢၼ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီလွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19

  1. ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်- လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၼၼ်ႉ တေၸွႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇပၼ် တူဝ်ၶိင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတေႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ။
  2. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈလူႉတၢႆ- ၼမ်ႉၵတ်ႉယမ် ယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း မိူဝ်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ လူတ်းယွမ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတၢႆလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။
  3. ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း လႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈတေလႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းႁူင်းယႃ။
  4. ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်တီႈၼႂ်းမူႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လႆႈ ပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း။
  5. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း− တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈ။

တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးတေလႆႈလွတ်ႈၽေး COVID-19 ၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ယဝ်ႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇလႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 ၼၼ်ႉၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း