ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ပၢင်တိုၵ်းဝွတ်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈ ယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈတၢင်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း – ႁၢႆးၵုၺ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈၽေးသေ လႆႈႁူမ်ႈတူဝ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 09 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼႆသေတႃႉ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉပၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶၢႆး ႁႅင်းၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ  လႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃ ဢိူင်ႇၵွင်းမူးၶၢၼ် ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ 150 ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ် မီးလွင်ႈယႃႉသွၵ်ႈတဝ် ၶူဝ်းၶွင်ဝတ်ႉၵျွင်း၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈလင်ႁိူၼ်း လႄႈ ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ပႃးၸဵမ် မူ၊ မႃ၊ ၵႃ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း၊ ၵႂၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်း၊ ၶႂ်ႈလႆႈ၊ ၶႂ်ႈပဵၼ် ဢိၵ်ႇတင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၸွမ်း သဵၼ်ႈၵိဝ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽဵဝ်ႈၸုတ်ႇယိူဝ်ႈယႃႈ တီႈႁိမ်း ၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ (ၶဵင်ႇၸႂ်ဝၢၼ်ႈ) ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇလၢတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈမႃးၵဵပ်းသိမ်းပၼ်မၢၵ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးတူၺ်းသေယဝ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးတိူဝ်ႉၺႃးၵေႃႈ မၢၵ်ႇတေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇၼႆသေ ဢမ်ႇယွမ်းၵဵပ်းသိမ်းပၼ် ၵူၺ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူတ်ႉၵႃးမႃးသုမ်ႇဝႆႉပၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15 October 2020 ၼႆႉ သၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း 371 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၼွင်ၵႂၢင် 83 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၵွင်းလၢင်း 491 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၵွင်းမူးၶၢၼ် 332 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် 397 ၵေႃ၊ တီႈၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် 122 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၼွင်သိမ်ႇ 632 ၵေႃႉ လႄႈ တီႈၵျွင်းဢုမ်ႁိတ်း 171 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 2,599 ၵေႃႉ  ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းမႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵူၺ်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ မီးလွင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်းပၼ် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 15  October 2020 ပဵၼ်ဝၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၶွပ်ႈၶူပ်ႇတဵမ် 5 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း