ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ  

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 15:00 မူင်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 55 ပီႊ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈယိင်း ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 50 ပီႊ လႄႈ ၽူႈၸၢႆး ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 250 ဢၼ်မီးတီႈလွႆတမူး ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈယိင်း ဢႃႇယု 55 ပီႊ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2022 တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း KNDF ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄၵယၼ်းတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်း လွႆၵေႃႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ၊ ပၢင်တိုၵ်း တႄႇပဵၼ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းသေ ထိုင်မႃး 15:00 မူင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းယၢင်းလႅင် လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃး တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 13:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၺႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၵၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃႇယု 60 ပီႊ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 September 2022 သမ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၺႃး ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 9 September 2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 28 September 2022 ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႃႈပွင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆ 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 3 ၵေႃႉ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း