ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸၵၶ 7 ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 120 mm ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပၢၼ်းၸၢမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ တူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းပၢႆႈ‌ၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈသဝ်းယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ သေယဝ်ႉ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇထူဝ်းသိုၵ်းထိုင်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလွႆပၢၼ်းၸၢမ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမီးၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း