ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵိုတ်းလူတ်ႉ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ (2) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁိမ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ (2) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ (2) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမဵဝ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု (20) ပီႊ လႄႈ ၸူဝ်းထႅတ်ႉဢွင်ႇ ဢႃႇယု (18) ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵျႅတ်ႉယေႇၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး (2) ၵေႃႉၼႆႉဢဝ်တင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်၊ ၽိူဝ်ႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမႃး ၽွင်းဢွၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမႃး ႁွတ်ႈထိုင် ႁိမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉဝႆႉ ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး (2) ၵေႃႉၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈသေ ႁေႃႈလူတ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတၢင်းလင်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသေ မွင်ႇမဵဝ်းၼၢႆႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ ၶႅၼ်ၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ၸူဝ်းထႅတ်ႉဢွင်ႇသမ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ ႁူဝ်ၶဝ်ႇလႄႈ တင်းသွင်ၵေႃႉ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈႁႄႉဢိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ မီးၵူၼ်းၶီႇ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်လီမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတင်းမျေႇပူင်ႇသေ ၵႂႃႇတၢင်းမိၼ်းပျႃး ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ ပွင်ႉထႃႉလႃႇႁိုတ်းသႂ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၸွမ်းတၢင်းလင် ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး မိုဝ်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽူႈဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် တင်း (2) ၵေႃႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃမျေႇပူင်ႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၼုမ်ႇ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်တၢင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ၊ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၽေႇတၢၼ်း တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမျေႇပူင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆယူႇ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တေႃႇၼႃႈၵူၼ်းလူင်ဝႆႉဝႃႈ တေဢၢၼ်းယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉထႅင်ႈၼႆဝႆႉၵူၺ်း၊ တေလႆႈပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၽူႈယိင်း ဢႃႇယု (18) ပီႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇလႄႈ ၶႃသွင်ၶွၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၼ်ႇတႃႇဢေး ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယူၵ်ႉတႃး ဢိူင်ႇၼႃႇၵရႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇ၊ မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇႁႃၽၵ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉၵလႃးတၢၼ်ႇ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇမွၵ်ႈ (1) လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ မၢတ်ႈၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶႃသွင်ၶွၼ်ပုတ်းၵႂႃႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉတေႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်ႇၵျုၼ်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းဢမ်းမွၵ်ႈ (30) လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၶႃၽၢႆႇၶႂႃ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယု (17) ပီႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသိပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉပိုတ်းယိုဝ်း၊ ဢၼ်ယိုဝ်းတႄႉ ယူႇၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမႃး၊ ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း REC လၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်း မီး (69) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (32) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2018 မႃး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ပီႊမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ 230,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း