ယွၼ်ႉၵူဝ်လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈလႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇဝႆႉထႃႈမွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း

ၸုမ်းပရႁိတ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ ၵူဝ်ထူပ်းၽေးလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ 30 လင်ႁိူၼ်း လႆႈၶၢႆႉတီႈယူႇဝႆႉထႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေး 3 လင် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 11 ၵေႃႉ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတိတ်ႉလုၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇတီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတိတ်ႉလုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 30 လင် လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်လွတ်ႈၽေး တႃႇႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ၽေးသၽႃႇဝ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းပရႁိတၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ − တီႈမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ပေႃးၶၢဝ်းၾူၼ်မႃးၼႆ လိၼ်ၵႆႉၵူၼ်ႇပင်းယူႇၵူႈပီႊပီႊ ၽွင်းၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ လၢႆဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၼႅတ်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ၼႆႉၵူၺ်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ (3) ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတိတ်ႉလုၼ်ႇ ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းတဵင်သႂ်ႇႁိူၼ်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း