ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇၶႂၢင်ႉ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ။ ယွၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း လုၵ်ႉတီႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈႁၢၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆသေ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸင်ႇလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမႆၸိုဝ်ႈသဵင် ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵၼ်း ဝၼ်းထီႉ 8 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ တင်ႈတႄႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈႁဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ႁႃးသွင်ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်ၼႆ လႆႈတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ဝႆႉၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ မၢႆ (2) မိူင်းရၶႅင်ႇ သေ လႆႈတၢင်ႇသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇမိၼ်ႉၸူဝ်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇသမ်ႉ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ် ပၢင်သွၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုပ်ႈ (47) လႄႈ ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်တီႈ ၼႂ်းတပ်ႉမ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းသေ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈလိူၼ် May 2018  လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႆယဝ်ႉ။  

ဢူးၽူဝ်းၸၢၼ်ႇ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽိတ်းမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မတ်ႉတႃ 10 (ဎ)၊ ၼႂ်းမၢႆမီႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မတ်ႉတႃ 10 (ဎ) ၼႆႉ မီးသင်လၢႆလၢႆပေႃးၼႆ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးသၢၵ်ႇသေ လၵ်းထၢၼ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ။ ၵူၺ်းၶႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – BBC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း