ယွၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇတီႈမိူင်းၶႄႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၽႄႈတိူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ တႄႇၸဵမ်ၸႄႈမိူင်းႁူႇပေး ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ဝဵင်းလူင်လၢႆလၢႆဝဵင်းၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးမိူင်းၶႄႇယၢမ်းလဵဝ်သေ ၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶွမ်ႇပၼီႇႁူင်းၸၢၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢမ်ႇမီးတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပႃး လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းသေ ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် January 2020 မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဝၢႆးရၢတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ၾၢင်ႉပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ (ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးပတ်ႉသပွတ်ႇ) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးတင်းမူတ်းၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵႂၢင်းတုင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မီးၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် ပၢတ်ႉသပွတ်ႇသေၸိူဝ်ႉသေပိူင် ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမီးဝႂ်ပၢတ်ႉသပွတ်ႇ လႄႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်လႅၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵႂၢင်းတုင်ၼၼ်ႉ လႅၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လူတ်ႉ မိူဝ်းသူင်ႇၼႆသေ လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 February 2020 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းယိင်း ၊ ပႃးၵူၼ်းၸပ်းတွင်ႉ လႆႈၸဵတ်းလိူၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၼႅတ်ႈၶႂ်ႈမိူဝ်းသေ ၺႃးလႅၼ်ၵိၼ် ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တင်းမူတ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင် ယူႇၼိူဝ်တၢင်း ၵိၼ်ၼိူဝ်တၢင်း ၼွၼ်းၼိူဝ် တၢင်းၵေႃႈလႆႈ ၽွင်းတေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ တီႈႁူင်းသဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်းမႃးလိုဝ်ႈသဝ်း ၊ ၵႃးတေႃႇသူင်ႇၵူၼ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵေႃႈ ဢၢင်ႈဢိင်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇသေ ဢမ်ႇႁပ်ႉၵူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶီႇၸွမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 February 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇတီႈဝဵင်း သၢင်းတူင်း မိူင်းၶႄႇ  120 ပၢႆ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၵပ်းသိုပ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶႄႇသေ လၢတ်ႈဝႃႈ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ မႃးၺွပ်းၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈမိူင်းၶႄႇတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သူင်ႇၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ MoU လႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ တီႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်တႃႇမိူင်းၶႄႇသေ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူၼ် မိူင်းထႆး၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈမိူင်းၶႄႇ ယိုင်ႈၶႅၼ်းထူပ်းတင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈၼႆ။

မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 24 February 2020 ၼႆၸိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆလႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႆႉတႄႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ယၢၼ်မိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း