ယွၼ်ႉၶၢဝ်ႇDKBA တေထူဝ်းသိုၵ်း ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ဝႄႈဢွၵ်ႇတၢင်ႇတီႈ

ယွၼ်ႉမီး ၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ DKBA တေၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၶဝ် လႆႈဝႄႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈသေ ႁႃတီႈမူၵ်းသေႃႉ လွတ်ႈၽေး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းDKBAၶဝ် တေၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇ တင်းမိူင်းထႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈဝႄႈၵႂႃႇ တင်းပွတ်း ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈဝဵင်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်တႄႉ လႄႇႁႃ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ လိုဝ်းၵူၺ်း ၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ပၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၶဝ် လၢႆလၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ တိုၵ်ႉၵူဝ်ႁႄ ယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၾင်ႇ ထႆးသမ်ႉ မီးပၢင်ၸႃႉ ပွႆႇမူၵ်ႇ တႅၵ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်သေ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်း ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ ပေႃးယဵၼ် သီႇသီႇဝႆႉ ၼႆယူႇ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် သၢၼ်းဢွင်ႇ ၽူႈၸတ်းသိုၵ်း DKBA လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈဝႃႈ တေမီး ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၼႆၼႆႉ ၸႂ်ႈယူႇ၊ သိုၵ်းႁဝ်း ၶႃႈၵေႃႈ လွမ်ႉဝဵင်း ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈတိုၵ်း တီႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇ မႆႈၸႂ်၊ လူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃး တႃႇၶဝ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဝႃႈ DKBA ေတၶဝ်ႈတုိၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ ၼႆၼၼ်ႉ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 4ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ DKBA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆသၢမ်လုၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် တၢင်းၵႃး မျႃႉဝတီႇ ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 6 ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇDKBA လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းၶဝ် တေသိုပ်ႇႁဵတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ် ထူဝ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်း မျႃႉဝတီႇ ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝဵင်း ၼႅၼ်ႈၼႃ လိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ တပ်ႉၶဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ ၾၢင်ႉဝႆႉ တႃႇသေႇ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ Irrawaddy။…

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း