ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 March 2020 ၸွမ်ၸိုင်ႈ တူဝ်ႇၼႄႇထရမ်ႉ (Donald Trump) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေယူတ်းယႃ လႄႈ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ တေၸႂ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ (50) ပီႇလီႇယၼ်ႇ သေ တႃႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၼႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းယႃ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ Stafford ပီႊ 1988 သေ သင်ဝႃႈၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထူပ်းလွင်ႈတၢင်းၸမ်ပဵၼ်မႃး ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸႂ်ႉဢႃႇၼႃႇသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉလႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ၊ ပေႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽႅၼ်ၸတ်းပွင်ႈသၢင်ႈ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (FEMA) ၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်လႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢၼ်ထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် January 2020 ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ မီးသုၼ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း မီးသုၼ်ႇ တမ်းဝၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ လွင်ႈတႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ  ထႅင်ႈတၢင်ႇလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ Barack Obama ၽွင်းထူပ်းလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈဝတ်းယႂ်ႇ (H1N1) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ Stafford သေ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵႂႃႇ 145 ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း  145,682 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 5,436 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈပႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း၊ ၵၢၼ်ႁူင်းၸၵ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း − (1 ပီႇလီႇယၼ်ႇမီး= 1 ႁဵင်လၢၼ်ႉ)
ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း