ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉတင်းမူတ်း

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈ လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇ တင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄႉ ၸၢင်ႈတေႁိုင် လႆႈယူႇမွၵ်ႈ 14 ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 21 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး-မိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇတင်းမူတ်းသေ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈ ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ ၸွမ်းလၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ်ယူႇ မွၵ်ႈ 2,000 လမ်း  ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽၢႆႇမိူင်းတႆးၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းသေ တီႈဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇလီႇ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၼမ်ႁႅင်းလႄႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်း Lock down ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸႂ်ႉမၢႆမီႈပိူင်ၵုမ်းထိင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေ ၸီႈသင်ႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵေႃႈ ယူပ်ႈယွမ်းလူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသၢမ် တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 July 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တီႈ 105 လၵ်း ၊ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ 12 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶွၼ်ႇ 7 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း