ယွၼ်ႉၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလႄႈ လွင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူးၼၼ်ႉ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူး တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈ ၼႆႉ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် Online ဝႃႈ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ဝၼ်းထီႉ 7 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 သမ်ႉ တေသိုပ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉမူး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉလႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 September 2020 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တီႈႁိူၼ်းဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပႁၼ်း တိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယူႇႁိမ်းၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်တင်း 6 ၵေႃႉ သူင်ႇၵႂႃႇၵဵပ်းတူဝ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇတႄႉ ယူႇဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းၼၢင်း တေႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်လႄႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸႄႈဝဵင်းၵမ်ႉၼမ်ၼမ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး 1,610 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 8 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး 388 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း