ယွၼ်ႉၽၢႆၾႆးၾႃႉၶႄႇသေ မႄႈၼမ်ႉၶွင်ယွမ်းလူင်းႁႅင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေၶဝ်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၼမ်ႉ

မႄႈၼမ်ႉၶွင် ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်လဵင်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ် တီႈၶဵင်ႈၶႅင်ဢႃႇၼႃႇၵၢၼ်မိူင်း ၶႄႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Post Today ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေပိုတ်ႇၶူင်းၵၢၼ် လၢဝ်ပွမ် ပုၼ်ႈတႃႇတေပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း တိတ်းတၢမ်းတူၺ်းၸွမ်း တၢင်းၼမ်ဢေႇၼမ်ႉ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် ဢၼ်ၶႄႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆၾႆးၾႃႉဝႆႉ လၢႆလၢႆၽၢႆၼၼ်ႉသေ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈ ၶႄႇ ဢမ်ႇယွမ်းပိုတ်ႇၼမ်ႉပၼ် ႁႂ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢၼ်ယူႇပွတ်းတႂ်ႈၽၢႆ လႆႈၸႂ်ႉၼမ်ႉၶွင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ်ႈတႄႉယူႇႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၽၢႆ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် (Mekong Dam Monitor) ၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း သုၼ်ပႂ်ႉပႃး မႄႈၼမ်ႉၶွင် (Stimson Center) ဢၼ်လႆႈႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၽၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉ (Eyes On Earth) ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မႄႈၼမ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်းမူတ်းၼႆႉ တေပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ၽၢႆလူင်မိူင်းၶႄႇ 11 ၽၢႆ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် ဢိၵ်ႇတင်းထႅင်ႈၽၢႆ 15 ၽၢႆ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆမႄႈၼမ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလၢႆပီႊပူၼ်ႉမႃး ၶႄႇ လႆႈထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးယူႇတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉၽၢႆၾႆးၾႃႉလူင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် လၢႆလၢႆၽၢႆၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၶွင်ႁႅင်ႈ ထိုင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဵမ်ၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသူၼ်ၼႃး၊ မၢင်ပွၵ်ႈသမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွႆႇၼမ်ႉသေ ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈသႂ်ႇ မိူင်းဢၼ်ယူႇ ႁၢင်မႄႈၼမ်ႉၶွင် မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႄႈ မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ၶႄႇတႄႉ လႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵၢဝ်ႇၼႄးမႃးတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼမ်ႉၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင်လူတ်းယွမ်း တႅမ်ႇသုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 100 ပီႊ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼႆႉ တၢင်းလိုၵ်ႉမႄႈၼမ်ႉ တေမီးယူႇ 7.5 မီႇတိူဝ်ႇ ၼႆသေတႃႉ၊ ၸူဝ်ႈၽွင်း 1-2 ပီႊၼႆႉတႄႉ ၼမ်ႉလူတ်းယွမ်းလူင်း တၢင်းလိုၵ်ႉမီး 2.5 မီႇတိူဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ လႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းမုင်ႈႁၼ်ၵုၼ်ႁၢတ်ႇသၢႆး ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင်လႆႈၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈၼမ်ႉဢၼ်ယၢဝ်း ပဵၼ်မၢႆထီႉ 12 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈ မီးၸိူဝ်ႉၽၼ်းပႃ ဢမ်ႇယွမ်း1,000 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ပႃဢၼ်တီႉၺွပ်းၶၢႆလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢဝ်းႁႃႈ (25%) ပဵၼ်မၢႆထီႉ 2 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈ တင်းလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉ၊ သင်ဝႃႈ ၶႄႇ ၵဵပ်းၼမ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇလဵဝ်ၼႆ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းပႃၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမူၺ်ႉႁၢႆၸွမ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆၾႆးၾႃႉ ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႄႇ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင်ၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း