ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12 April 2020 ( လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 07:35 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး (3) လမ်း၊ လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး ပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း (1) လမ်း လႄႈ ၸုမ်းပရႁိတ ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁူတ်း ၶႄၾႆးယဝ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 20:25 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼႆႉသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ လႄႈ ၾႆးၸင်ႇလုၵ်ႉမႆႈ ဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵႃႈၶၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း