ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႄႈ ၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇ 800 လၢၼ်ႉပၢႆ

ယူႇတီႈၸုမ်းတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢတ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNICEF လႄႈ ၸုမ်းၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈထုင်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNESCO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ ႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈ 800 လၢၼ်ႉပၢႆ ယူႇဝႃႈၼႆ။

မႃႇၵူဝ်ႇလုၺ်ႇၵျီႇ ၶေႃသီ (Marcoluigi Corsi) ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင် ၼႂ်းတွၼ်ႈ ဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ ၸုမ်း UNICEF ဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်လိုမ်းပႅတ်ႈ လႄႈ ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်း တႃႇတေၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းႁူႉမေႃယူႇဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ သင်ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ၶိုၼ်းၼႆ မၼ်းတေပဵၼ်ၽေးတေႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆႉတင်းၶိူဝ်းယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်း လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေၵၢင်းလွတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တေလႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ပၺ်ႇၺႃႇ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း UNICEF လႄႈ UNESCO သေလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆႉ မီးယူႇ မွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း (50%) ၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်ၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင် လွင်ႈဢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ယူႇဝႆႉၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုတ်ႈႁၢမ်းလွင်ႈလႆႈႁဵၼ်းသွၼ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်လဵင်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ဢမ်ႇလႆႈသမ်းယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်သမ်းယူႇတႃႇသေႇ သေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတိူဝ်းၼမ်မႃးယဝ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ တေတိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ပၢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ တႄႇၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းၵေႃႈ တေတိူဝ်းၼမ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် တႃႇၼႂ်းပီႊ 2019-2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ယဝ်ႉပီႊၼိုင်ႈသေ ထိုင်ၼႂ်းပီႊ 2020-2021 ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းယဝ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇထႅင်ႈသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈလုတ်ႈႁၢမ်း ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈပီႊၼိုင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း