ယွၼ်ႉ လူမ်း ႁၢင်ႈဝူၺ်ႇ ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆ မွၵ်ႈ 1 သႅၼ် ၵူႈပီႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး/ယိင်း မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (India) ဢၼ်မီးဢႃႇယု 5 ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်ႇၺႃး လူမ်းႁၢင်ႈဝူၺ်ႇ ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 1 သႅၼ် ၵူႈပီႊ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုတ်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၶွင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၽိုၼ်ၼိုင်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ လူမ်းႁၢင်ႈဝူၺ်ႇႁႅင်း ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင် 15 ဝဵင်း ၼၼ်ႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (India) ပႃးဝႆႉ 14 ဝဵင်း  ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၼႆႉ 06 June 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဝဵင်း ဢၼ်လူမ်းႁၢင်ႈဝူၺ်ႇ ဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်း Delhi မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (India) ၸုၵ်းဝႆႉပဵၼ် မၢႆ 1 လႄႈ မၢႆ 2 ပဵၼ်ဝဵင်း Bejing မိူင်းၶႄႇ (China) ၊ မၢႆ 3 ပဵၼ် ဝဵင်း Seoul မိူင်းၵူဝ်းလီးယႃးၸၢၼ်း (South Korea) ယူႇယဝ်ႉ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း