ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆး ပဵၼ် မိူင်းၶေႃၶေႃ ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ (တွၼ်ႈ-1)

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈပီႊ 1962မႃးၼၼ်ႉ မိူင်းတႆး ပေႃးပဵၼ် မိူင်းၶေႃၶေႃ ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် မိူင်းတႆး ပဵၼ် မိူင်းၶေႃၶေႃ ႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ (တွၼ်ႈ-1)

လုၵ်ႉတီႈၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ် ဢဝ်ၸၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁူမ်ႈႁွမ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ပေႃးယိုတ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇဝႃႈ ပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 1947 ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃၶၢဝ်ႇ Mizzima လႆႈတွင်ႈထၢမ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တင်းၶုၼ်သႃႇ၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း DKBA၊ လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႁဵတ်းႁိုဝ် သုတ်းသဵင်ႈ၊ လွင်ႈSSA မီးလွင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇမီး၊ လွင်ႈလိုၵ်ႉလမ်ႇ ၶွင် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်လႄႈ လွင်ႈၸုမ်း ၵိုတ်းသိုၵ်းၶဝ် လႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တင်းလွင်ႈ ၵႃႉၶၢႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ထၢမ်။ ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈလိူၵ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဵတ်းပဵၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။ ။ ​ပေႃးဢဝ် ၼႃႈလိၼ် ပထဝီ ဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်လွႆသုင်၊ ပေႃးပဵၼ်သိုၵ်း မၼ်းပဵၼ် တီႈပေႉပုၼ်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈ တႃႇၽိုၵ်းသိုၵ်း ႁဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇ၊ တႃႇပၵ်း တပ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ ၶႅမ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈ။

ထၢမ်။ ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တင်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ် ၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ၊ ပေႃးဝၢင်း ၵွင်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈသင် ၸဝ်ႈဢမ်ႇ ပႃးၵႂႃႇ ၸွမ်းမၼ်းၶႃႈ။

တွပ်ႇ။ ။ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇႁွမ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၶုၼ်သႃႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ ႁင်းမၼ်း၊ မၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ႁူမ်ႈပွင်း(SUA)၊ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ (ၸိုင်ႈတႆး) SURA ဢၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း (မူဝ်ႁိူင်း) ဢွၼ်ႁူဝ်၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ သွင်ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်း ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ၵေႃႉ ဢၼ်ဢၼ်၊ မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်သႃႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ၸိူင်းတႄႉ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႃႈ ဢႃႇယု 16ပီႊၼၼ်ႉ ၶႃႈၶဝ်ႈ ပႃးၼႂ်းၸုမ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း၊ ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၶုၼ်သႃႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၵၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ႁၵ်ႉမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇပႃး ၵႂႃႇၸွမ်း၊ ဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ မီးၶုၼ်သႃႇ ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇမီး ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယူႇ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇဝၢင်းၶိူင်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထၢမ်။ ။ တေႃႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း DKBAၶဝ် လႆႈတိုၵ်းၵၼ် ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် မႄႈသွတ်ႇ မိူင်းထႆး၊ ငဝ်းလၢႆး SSA တင်းတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈ၊ တေၸၢင်ႈမီး ပၢင်တိုၵ်း ယႂ်ႇလူင် ယူႇၶႃႈၼေႇ။

တွပ်ႇ။ ။ လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လီႁႃႉ ႁၢႆႉႁႃႉ ၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းတႅၵ်ႇလႅင်း ယူႇယဝ်ႉ၊ တီႈတႄႉမၼ်း DKBAၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း ဢဝ်ငမ်း ယဵၼ်သေ ႁူမ်ႈႁွမ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ် ေၵႃႈလီ ယွၼ်ႉၽၢႆႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈ ယူဝ်းလေႈ ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်း DKBAၶဝ် ၸင်ႇၶိုၼ်း တိုၵ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈ ႁတ်းႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ်ယူႇ၊ တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈတႄႉ ၼပ်ႉယမ် ၸႂ်ႁၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ တၢင်းႁတ်းႁၢၼ် ၵေႃႉသိုၵ်း DKBA ၶဝ်တႄႉတႄႉ၊ ဝၢႆးၶုၼ်သႃႇ ဝၢင်းၶိူင်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 1996 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ SSAလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈ သိုပ်ႇမီးမႃး၊ ပၢင်တိုၵ်း ဢေႇၼမ်ၵူၺ်း တေပိူင်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈတိုၵ်း မင်ၵၼ်တႄႉ တိုၼ်းမီး တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ထၢမ်။ ။ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး- မိူင်းထႆးၼႆႉ သူၸဝ်ႈတိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း လူင်မႃး မီး2-3ပီႊ ယဝ်ႉ၊ မိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေတိုၵ်း SSA ယူႇၶႃႈၼႄႇ။

တွပ်ႇ။ ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2000-2001 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်းလူင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်၊ ဢၼ်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁူင်းႁုင် ယႃႈၼမ်၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပၵ်းတပ်ႉ ႁဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတမ်းဝၢင်း ပေႃႇလသီႇ သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်း ၵမ်ဝႆႉ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်းၵူၼ်း ၵႃႉယႃႈ ၶဝ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႇႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈသေ ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းၵၼ်၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတိုၵ်းပႃး၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇတေတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း သိုၵ်းသင်၊ ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း သၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်း ၵမ်ၵူၺ်း၊ တေႃႈလဵဝ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ဢမ်ႇမီးႁူင်း ႁုင်ယႃႈ ယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႆႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ထၢမ်။ ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူး မိူၼ်ႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။ ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ႁူင်းႁုင်ယႃႈ တိုၵ်ႉမီးၼမ်၊ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႄႉ ဢမ်ႇမီး ႁူင်းႁုင် ယႃႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းမိူင်း တႆးတႄႉ သူၼ်ယႃႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉ မီးၼမ်၊ လွင်ႈၽုၵ်ႇ ယႃႈၵေႃႈ မီးမႃးၼမ် လိူဝ်ၵဝ်ႇ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း