ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၸွင်ႇတေႁႄႉၵင်ႈတိုၵ်းတေႃးပေႉလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇသေ လုမ်ႈၾႃႉဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႇတေႁႄႉၵင်ႈပေႉလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မိူၼ်ၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer – BioNTech၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ Moderna၊ ၶွမ်ႇပၼီႇ CureVac လႄႈ  ၶွမ်ႇပၼီႇ AstraZeneca တင်းၼမ် 4 ၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ၸၢမ်းသမ်းတူၺ်းယႃႈယႃ ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ တႄႇထူပ်းႁၼ် တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းႁၢႆႉႁႅင်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈလိူဝ်သေ ၸိူဝ်ႉမႅင်းဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵတ်းသိပ်း (70%) ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၼႃႈ ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ ၶွမ်ႇပၼီႇ Pfizer – BioNTech လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈယႃႈႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း သႅၼ်း mRNA ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေတိုၵ်ႉတေႃး ဢဝ်ပေႉလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇၼႆႉလႆႈယူႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းသႅၼ်းယႃႈယႃ mRNA ၼႆႉ မီးသၢၼ်ဢမီႇၼူဝ်ႇ  (Amino Acid) ဝႆႉယူႇတင်းၼမ် 1,270 မဵဝ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းသမ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း သၢၼ်ဢမီႇၼူဝ်ႇ  (Amino Acid) လႆႈ 9 မဵဝ်း၊ ပွင်ႇဝႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ပေႉလႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ (99%) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ Moderna  လႄႈ AstraZeneca ၵေႃႈယိုၼ်ယၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ မႅင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ သေတႃႉၵေႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉတေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 21,113,528 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 360,078 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 12,436,958 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တင်းမူတ်းမီး 10,341,291 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး  149,686 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 9,946,867 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 9,946,867 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 7,733,746 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး 196,018 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 6,813,008 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 04 January 2021 (လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (218) မိူင်း (218 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီး (85,520,240) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး (1,850,941) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်း သမ်ႉမီး (60,486,965) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 04 Januar 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:50 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း