ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တွၼ်ႈပၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢႆလၢႆၼၼ်ႉ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်းတီးယႃး Zee News ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဢိၼ်းတီးယႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇသူင်ႇပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ Covishield တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ 1.5 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ် တေသူင်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်း (ယၢမ်းမူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်) ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တေႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Covishield ဢၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ လၢႆးၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃ တေလႆႈဝႆႉၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ မီးႁႅင်းၵတ်း 2 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉထိုင် 8 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉ ၼႆလႄႈ ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမိူၼ်ယႃႈယႃဢၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လႆႈဝႆႉၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းၵတ်း −70 တီႇၵရီႇသႄးသီးယႅတ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပႃႇမွၵ်ႉၶလူင် ဢၼ်လူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလၢတ်ႈဝႃႈ − ယွၼ်ႉယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ Covishield ထိင်းသိမ်းငၢႆႈလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ မီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၵၢၼ် ၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃလႄႈ တေႃႉသူင်ႇယႃႈယႃၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ ယဝ်ႉသေ ဢွင်ႈတီႈ ၵဵပ်းသိမ်းတႄႉ တေဝႆႉတီႈ ႁွင်ႈၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ တေသူင်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈ ႁွင်ႈၵဵပ်းသိမ်းယႃႈယႃ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (20) တီႈ တႃႇတေႃႉတၢင်ႇၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လူတ်ႉၵႃး၊ လူတ်ႉၾႆး လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶိၼ်ႇၶိၼ်ႇၵျီး ၽူႈၵုမ်းၸီႉသင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ− ပေႃးယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈႁွတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်တေလႆႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆမၢႆ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်း မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 120,000 ၵေႃႉ၊ တႃႇသူင်ႇပၼ်တိူင်းလႄႈၸႄႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ − ဝူင်ႈၼႃႈဢၼ်တေမႃးၼႆႉ တေတႄႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၸုပ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝႃႈၼႆ။

လွၵ်းလၢႆးသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်ႇမဵဝ်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တေလႆႈသမ်းတီႈ ၶႅၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၵူၺ်းလႄႈ တေႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ပၼ်လႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီ လုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း ႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  COVID-19 လႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (6) လိူၼ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ  Covishield လႆႈၸၢမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်းလီ Covishield ၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်းသွင် (62%) ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵဝ်ႈသိပ်း (90%) ဝႃႈၼႆ။

ဢိၼ်းတီးယႃးတေသူင်ႇမႃး ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ Covishield တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ (1.5) လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃ (2) ပွၵ်ႈၼႆၸိုင် ၵုမ်ႇထူၼ်ႈတႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 750,000 ၵေႃႉတဵမ်တဵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈယႃဢၼ်သင်ႇသိုဝ်ႉဝႆႉ တႃႇႁူဝ်ၼပ်ႉ (3) လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူၼ်ၼႃႈ February 2021 ၼႆႉ တေထိုင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Zee News ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်း (6) ၸိုင်ႈမိူင်း − မိူင်းပူႇတၢၼ်ႇ (Bhutan) 150,000 တူတ်ႉသ်၊ မိူင်းမဝ်ႇလ်တိပ်ႉသ် (Maldives) 100,000 တူတ်ႉသ်၊ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ် (Bangladesh) 2 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Myanmar) 1.5 လၢၼ်ႉတူတ်ႉသ်လႄႈ မိူင်းသေးသျႄးလ်သ် (Seychelles) 50,000 တူတ်ႉသ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း