ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၶႄႇၸွႆႈၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈတႃႈၵုင်ႈထႅင်ႈ တႃႇ 1 လၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈႁပ်ႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ် Sinovac ၼၼ်ႉ တႃႇ 1 လၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉ တီႈၶႄႇ ၼႂ်းၵႃႈဢၼ်ၶႄႇပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ တေၸွႆႈ 2 လၢၼ်ႉတူတ်သ်ႉ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 18 : 00 မူင်းၼႆႉ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 Sinovac လႆႈတၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်မိူင်းၶႄႇ Air China သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးပွၵ်ႈၼႆႉၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေဢဝ်သမ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 12 ထိုင် 18 ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် တႃႇမွၵ်ႈၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇပၼ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2020 ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မေႃသွၼ် ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇ သိုၵ်းဢုပ်ႉမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းသေ သိုပ်ႇတေႃႇသူႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ။

တေႃႇထိုင်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 ၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးယူႇ 10 လၢၼ်ႉပၢႆ ယဝ်ႉသေ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈ မီးယူႇ 480,000 ပၢႆ လႄႈ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ မီးယူႇ 18,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆတူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃးတူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃယူႇတီႈႁူင်းယႃ လႄႈ မေႃယႃ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း CDM ၶဝ် ယူတ်းယႃပၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လွင်ႈယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃး ပၢႆးယူႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉလမ်ႇႁူဝ်မၼ်းလူင်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း