ရသျႃး သူင်ႇ Rocket (ၸလူတ်ႇ) S – 400 ၵႂႃႇတီႈ တူႇရၵီႇ

Rocket(ၸလူတ်ႇ) S – 400 ဢၼ်ရသျႃးႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ မိူင်းရသျႃး သူင်ႇၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတူႇရၵီႇ ဢၼ်ပဵၼ်မိူင်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NATO ပွတ်းႁွင်ႇ ဢတလၼ်ႇတဵၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ တူႇရၵီႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ လွင်ႈဢၼ် ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈရသျႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်း ၸုမ်း NATO ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ် လႄႈ တူရၵီႇ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶဵၼ်တေႃႇၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2019 ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇ ရသျႃး တၢင်ႇဢဝ် Rocket(ၸလူတ်ႇ) S – 400 ၸုပ်ႈထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် 2 . 2 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ၵႂႃႇတီႈ တပ်ႉလူမ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းဢိၼ်ႇၵႃႇယႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ Rocket(ၸလူတ်ႇ) ရသျႃးၼႆႉ ဢမေႇရီႇၵၢၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ NATO ၼႂ်းမိူင်း တူႇရၵီႇ ယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Mark Esper ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တူႇရၵီႇ သိုဝ်ႉဢဝ် Rocket S – 400 ၶွင်ရသျႃးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼၼ် လွင်ႈၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇၶၢႆ ႁိူဝ်းမိၼ် F – 35 ပၼ် တူႇရၵီႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ Mark Esper ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ တင်း Hulusi Akar ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တူႇရၵီႇ သိုပ်ႇၽူင်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ႁိုင် 30 မိၼိတ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တူႇရၵီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမိူင်းၶဝ်လူဝ်ႇ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ Rocket S – 400 ၼႆ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄ တူႇရၵီႇ လၢတ်ႈတီႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆၵႅတ်ႇၶႄ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ Akar ၽွင်း လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ တူရၵီႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတႃႇတေသိုဝ်ႉ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၵၢင်ႁၢဝ် Patriot ၶွင်ဢမေႇ ရီႇၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉဝူၼ်ႉဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း