ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၸွႆးတြႃး facebook

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Hill ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းလူင်ဝေႃႇသျိၼ်ႇတၢၼ်ႇတီႇသီႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇ facebook  ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၸင်ႈပႅင်းၸင်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽႄႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးသေ ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ လႆႈၸွႆးတြႃး ၶွမ်ႇမၼီႇ facebook ႁႂ်ႈသၢႆႈတႅၼ်းၶိုၼ်း ငိုၼ်းၵႃႈလူႉသုမ်း တႃႇ 150 ပီႇလီႇယၼ်ႇ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈၸွႆးတြႃး ၶွမ်ႇမၼီႇ Facebook တီႈလုမ်းတြႃး ဝဵင်းသၢၼ်ႇၽရၢၼ်ႇသိတ်ႇသၵူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ယူးရူပ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸွႆးတြႃးၶွမ်ႇမၼီႇ facebook ၵႂႃႇတီႈ လုမ်းတြႃး မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၸွႆးတြႃး ၶွမ်ႇမၼီႇ facebook ၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပႅင်းၸင်းၵၼ်၊ ၸႅၵ်ႇၽႄၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ တဵမ်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇပွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼမ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၸွႆးတြႃးၼၼ်ႉတၢင်းၽၢႆႇၶွမ်ႇမၼီႇ facebook ပႆႇဢွၵ်ႇမႃး တုမ်ႉတွပ်ႇသင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇတင်း ၼမ်လႄႈ ထိုင်တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈသဝ်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼပ်ႉ ႁူဝ်သႅၼ်ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ICC ၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇႁႃၶေႃႈမုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း