ရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလမူ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း

ရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလမူ တီႈဝဵင်းပေႃႊရိၶမ်းၶျႆး ၽႄႈၸပ်းၵၼ် ၼႂ်း 10 လင်ႁိူၼ်းတမ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ (ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း) ၶဝ်လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ့် ပႅတ်ႈမူၸိူဝ်းၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလ ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ ၊ မူၸိူဝ်းၸပ်းရေႃး ၵႃႇၼၼ့် ပဵၼ်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းပေႃႊရိၶၼ်း ၊ ဝဵင်းထွင်း လႄႈဝဵင်းၵမ်ႊၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵိၼ်ယႅမ့် လႆႈဢဝ် ပွတ်းၼိူဝ့်မူ ၵူႈ ႁိူၼ်းႁိူၼ်းသေ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၼႂ်းၼိူဝ့်မူၼၼ့် လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸိူဝ့်မႅင်း ၵႃႇလ ၼႂ်းၼိူဝ့်မူ၊ လႆႈႁုၸွမ်း လူၺ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လဵင့်လူလႄႈၽၢႆႇပႃႇမႆ့ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပေႃႊရိၶမ်းၶျႆး လၢတ်ႈၼႄတီႈၽၢႆႇ ၶၢဝ်ႇ RFA ၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 29.07.2019 ၼႆ့ဝႃႈ-

“မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶႃႈ လူင်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းလိူင်ႈမူတၢႆၼၼ့် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ မူတၢႆတႄ့လႄႈ လႆႈႁၼ်ၺႃး မူငဝ်မိုင် ဢၼ်ၸမ်တေတၢႆၼၼ့်ပႃးထႅင်ႈ ၊ သမ့်ဢဝ်လိူတ်ႈမူတၢႆၵႂႃႇယဝ့်ၸိူဝ်းၼၼ့် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း ၵေႃႈလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၸပ်းရေႃးၵႃႇတႄ့ ၊ ယွၼ့်ၼၼ့် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ႁူတ်းၼမ့်ယႃႈယႃ ၶႃႈ ႁႅမ်ၸိူဝ့်မႅင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ့်မူၸိူဝ်းၸပ်း ရေႃးၵႃႇၼၼ့် ၸွမ်းထႅင်ႈ” ၼႆယဝ့်။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈ “တီႈဝဵင်းပေႃႊရိၶၼ်ႊ တိုၵ့်မီးမူၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပွႆႇလဵင့်ဝႆ့ လႄႈၸပ်းၸိူဝ့်မႅင်း ၼႂ်းၼၼ့် ၵမ့်ၼမ်ပဵၼ်မူသႅၼ်းယႂ်ႇ 29 တူဝ် မူသႅၼ်းလဵၵ့် 47 တူဝ် တိၺွပ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈၵႂႃႇတၢႆ ၸွမ်းၼႂ်းၸွၵ့် ၼႂ်းယုမ်း ၸွမ်းႁွင်ႈၼမ့်ၸိူဝ်းၼႆ့” ၼႆယူႇယဝ့်။

ၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မိူဝ်ႈဢႃးတိတ့်ပူၼ့်မႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႆႈထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈမူ ဢၼ်ၸပ်းရေႃးၵႃႇ လႄႈ တႆၢ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပေႃႊရိၶၼ်ႊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၵ်ႇထိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၻင်ႊ ဝၢၼ်ႈၽႃမိူင်း ၸမ် 500 တူဝ် လႆႈၽဵဝ်ႈမူၺ့် ႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ့် 142 တူဝ် လိူဝ်သေၼၼ့် လႆႈၾၢင့်သတိပႂ်ႉတူၺ်းဝႆ့ယူႇ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸၼ့်ၸေႈမိူင်း ထွင်းရုၼ်းသီသုလိတ့် လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပၢတ်ႈလိူၼ် 07.2019 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမူ ဢၼ်ၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း ပတ့်ပိုၼ့်ၼၼ့်ၵႂႃႇဝႃႈ “ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းထိုင်ၵူတ်ႇထတ်း ႁေ့ၵင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလမူ  ၽႄႈၸပ်း ၸွတ်ႈတူဝ်ႈၼႆ့ႁႂ်ႈလႆႈၼႆယူႇယဝ့်။

ဢိင်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်တၢင်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းလၢဝ်း ၊ မီးမူၸပ်းရေႃးၵႃႇ ၵႃႇလမူ ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း မီး 8 ၸေႈတွၼ်ႈ 12 ဝဵင်း 23 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼၼ့် မီးယူႇၼႂ်းဝဵင်းလူင် ဝဵင်းၸၼ် ၸေႈတွၼ်ႈ သဝၼ်ႊၼၶဵတ်ႇ ၊ ဝဵင်းၽူင်ႊသႃလီး ၊ ဝဵင်းၶျႆးသူမ်ပုၼ်း ၊ ဝဵင်းႁူဝ်ၽၼ်း ၊ ဝဵင်းပေႃႊရိၶမ်းၶျႆး ၊ ဝဵင်းသႃႊလဝၼ်း ဝဵင်းဢုတူမ်းၶျႆး ၸိူဝ်းၼႆ့ မီးမူၸပ်းရေႃးၵႃႇယဝ့် 9281 တူဝ် တၢႆၵႂႃႇယဝ့် 2025 တူဝ် ၽဵဝ်ႈမူၺ့်ႁႅမ်တၢႆယဝ့် 1832 တူဝ် ဢၼ် ၵိုတ်းဝႆ့ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းဝႆ့ၶိုတ်းၶိုတ်းတၼ်းတၼ်းယူႇယဝ့်။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ         –  သႅင်ၸွမ်မိူင်း
ဢိင်ဢဝ်တီႈ       –  RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း