ရၢတ်ႉသျုး ပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်း ၽွင်းတၢင်လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇယူႇၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ရၢတ်ႉသျုးသမ်ႉ ၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13  ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ဝဵင်းလူင်ၵႃႇပူႇလ်ႇယဝ်ႉ ယူႇတီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် လွင်ႈတဵၵ်းတဵင်ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင် လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း ႁႃလၢႆးတၢင်းတႃႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျုး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထႃႇဝရ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၽွင်းတၢင် ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပၢႆၶဝ်ႈႁႃ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit: AP

Sergey Lavrov ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းရၢတ်ႉသျုး လၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မွတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ (Moscow) ဢမ်ႇလႆႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ တီႈတေယွမ်းႁပ်ႉ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ “ၵူၺ်းၵႃႈမီးလၢႆဢၼ်လၢႆလွင်ႈ ဢၼ်လီယုမ်ႇယမ်” ဝၢႆးသေတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယွမ်းႁပ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ယင်းပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2003 ပူၼ်ႉမႃး ရၢတ်ႉသျုးမၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမွတ်ႉသ်ၵူဝ်ႇ ယင်းပႆႇပူတ်းပႅတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးဢဝ်မၢႆမီႈၼႆႉဝႃႈၸိုင် ၽႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ တေထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇပီႇယႅတ်ႉ (Soviet) ဢၼ်ရၢတ်ႉသျုး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း  တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇလီႇပၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထိုင် 10 ပီႊ၊ ပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 1989 ဝၢႆးသေ သူဝ်ႇပီႇယႅတ်ႉထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ၊ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ ဝဵင်းလူင်မွတ်ႉသၵူဝ်ႇ ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၽၢႆႇ တႃႇႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းပၢင်တိုၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း