ရၢတ်ႉသျႃးတေၸၢင်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဝၢႆးပိုတ်ႇပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဝၢႆးသေ ပူႇတိၼ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်းတီႈ မိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၽွမ်ႉထဵင်ၶိုၼ်း ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁၢမ်ႈႁႂ်ႈယူႇၶရဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်း NATO ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) Wendy Sherman ၵႅမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း (Beijing Winter Olympics)  တေၸတ်းၶိုၼ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 February 2022 ၼႆႉလႄႈ ဝၢႆးသေယဝ်ႉၼႆႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ် February 2022 ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သျီ ၵျိၼ်းၽိင်ႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးဝႃႈပူႇတိၼ်ႇတေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်း ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

Antony Blinken ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထဵင်ၶိုၼ်းၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁႂ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈႁၢမ်ႈယူႇၶရဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလၢႆးၵႄႈၶႆငဝ်းလၢႆးယူႇၶရဵၼ်း သေ ၽၢႆႇတင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇယွမ်းဢူၼ်ႈတေႃ ႇရၢတ်ႉသျႃးယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉမီးဝႃႈ တေယိုၼ်ယၼ်ၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇၶရဵၼ်းတေယူႇၸွမ်း ဢႃႇၼႃႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇႁင်းၵူၺ်းလႄႈ မီးသုၼ်ႇ လိူၵ်ႈၶဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO လႆႈ လႄႈ ၼႄႉၼမ်းပၼ်ရၢတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈၸႂ်ႉၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇတင်းယူႇၶရဵၼ်း 3 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ႁူမ်ႈပႃး မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးလႄႈ ၶိူင်ႈတိုၵ်းယႃႉလူႉၵုၼ် တၢင်းမူတ်း ႁူမ်ႈမီးၼမ်ႉၼၵ်းယူႇ လၢႆပၢၵ်ႇတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈတွပ်ႇၸူးရၢတ်ႉသျႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈယူႇၶရဵၼ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းသေ သူင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်တင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Jens Stoltenberg ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸုမ်း NATO လၢတ်ႈဝႃႈ လိူဝ်သေရၢတ်ႉသျႃး တေဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၶရဵၼ်းယဝ်ႉ ယင်းသူင်ႇသိုၵ်းတိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈၵႂႃႇတင်း ပေႇလႃႇရုတ်ႉသ်(Belarus) မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းသေ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၼႆႉႁႄႉၼႃႈဝႆႉလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႂ်ႈ ငဝ်းလၢႆးသုၵ်ႉသၵ်ႉမႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ရၢတ်ႉသျႃးသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႂႃႇတီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ယူႇၶရဵၼ်း လႄႈ Belarus ၼၼ်ႉ မီးထိုင်ၶူင်ႉသၢင်ႈႁႄႉၵင်ႈၽေးၵၢင်ႁၢဝ် S-400 ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်လၢႆပၢၵ်ႇလမ်း ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း