ရၢတ်ႉသျႃးဝႃႈတေသူင်ႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း

ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုဝ်ႉတီႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ရၢတ်ႉသျႃးတေသူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း လၢႆလၢႆသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၽၢႆႇထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်း ရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေသူင်ႇပၼ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် သႅၼ်း Pantsir-S1 ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇသိုဝ်ႉတီႈရၢတ်ႉသျႃးဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆသွင်မိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶိူင်ႈ Pantsir-S1 ၼႆႉ ယိုဝ်းလႆႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း၊ ၶိူင်ႈတရူၼ်း (Drones) လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် Cruise missiles ၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈယိုဝ်းၽၢႆႇၵၢင်ႁၢဝ် Pantsir-S1 ၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21-22 January 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄရၢတ်ႉသျႃး သႃႇၵျိတ်ႉသူၺ်ႉ (Sergei Shoigu) မႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိူင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (missile) သႅၼ်း Pantsir-S1၊ ႁိူဝ်းမိၼ် (Drone) ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူၼ်းႁေႃႈ သႅၼ်း Orlan-10E ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇလႄႈ ၶိူင်ႈရေႇတႃႇ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သၢင်ႉငိုၼ်း 14.7 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းလႄႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးၶဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် August ၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေး တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇတီႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႈရၢတ်ႉသျႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ရၢတ်ႉသျႃးၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် ၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးၶတ်းၸႂ်မၵ်းမၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၼိူဝ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ရၢတ်ႉသျႃးယင်းပၢႆႁပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်တေႃႇပီႊ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်တီႈရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း