ရၢတ်ႉသျႃး တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ထီႉ 2 ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၸိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်လိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်မီးၽႅၼ်ႇလိၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း သေ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိူဝ်းၶိုၼ်ႈသုင် လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် လႄႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၸၢင်ႈယူႇပဵၼ်ထီႉ 2 ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ရၢတ်ႉသျႃး တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ထီႉ 2 ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၸိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်လိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ရၢတ်ႉသျႃး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆ လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် လႄႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼႆႉ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ႁူမ်ႈ 221,344 ၵေႃႉ ၼမ်လိူဝ်သေ မိူင်းဢီႇတလီႇ တႃႇ 1,530 ၵေႃႉဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 May 2020 ၼၼ်ႉ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်ဝႆႉ ထီႉ 4 သေ ဢၼ်ပဵၼ်ထီႉ 3 သမ်ႉ ပဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁေႃၶမ်းဢင်းၵိတ်ႉ United Kingdom-UK မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 223,060 သုင်လိူဝ် ရၢတ်ႉသျႃး တႃႇ 1,716 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ရၢတ်ႉသျႃး တိတ်းၸပ်း COVID-19 ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ထီႉ 2 ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ဢၼ်ၸိတ်းၸပ်း COVID-19 ၼမ်လိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ရၢတ်ႉသျႃး တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆ ၵူႈဝၼ်းၼႆၸိုင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၸၢင်ႈယူႇပဵၼ်ထီႉ 2  ၼႂ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်လိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ https://www.worldometers.info/coronavirus/ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝႆႉဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သေ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 (1,385,834) ၵေႃႉ လႄႈ ၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း