ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပေႇရႃႇရုတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်

ဝၢႆးသေ ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပေႇရႃႇရုတ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉ ပႆလိၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2023 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းပေႇရႃႇ ရုတ်ႉ Belarus VOEN လႆႈပိုၼ်ၽႄႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပေႇရႃႇရုတ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်တီႈၼႂ်းမိူင်းပေႇရႃႇရုတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပေႇရႃႇရုတ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2023 ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတႃႇလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ တေႃႇပေႃးထိုင် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၽၢႆႇတၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းဢီး ၸွမ်ၸိုင်ႈ Alexander Lukashenko ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းပေႇရႃႇရုတ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း ၼႆသေတႃႉ လွင်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၽၢႆႇတၢင်းတပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပေႇရႃႇရုတ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈမီးမႃးၵႄႈၵၢင်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးယင်းတိုၵ်ႉဢီးသူၼ်းႁႂ်ႈပေႇရႃႇရုတ်ႉ ၶဝ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း