ရၢတ်ႉသျႃး ဝႃႈ သင်ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ NATO တေပဵၼ်ၽေးတေႃႇရၢတ်ႉသျႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2116 ၼီႈ) ရၢတ်ႉသျႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ NATO ၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽေးတေႃႇမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ လႄႈလွင်ႈ NATO ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ် လႅၼ်လိၼ်ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈၸွႆႈႁႂ်ႈ ယူးရူပ်ႇ လႄႈ လုမ်ႈၾႃႉ မၼ်ႈၵိုမ်း ဝႃႈၼႆ။

Dmitry Peskov ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ ႁဵတ်းတူဝ်မိူၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်တေႃႇရၢတ်ႉသျႃးမႃးၵူႈဝၼ်း၊ လွင်ႈၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇၼႅင်ၸႂ်ၶိုၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈရၢတ်ႉသျႃး တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈ NATO ၸွင်ႇတေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ ၽိူမ်ႉသိုၵ်း ၸမ်လႅၼ်လိၼ်ရၢတ်ႉသျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ NATO တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း NATO ပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈ NATO လႄႈ EU တေဢမ်ႇၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ တေတွၼ်ႈႁပ်ႉၾိၼ်ႇလႅၼ်လႄႈ တင်းသွင်ၸုမ်းၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼမ်တိူဝ်းမႃးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း