ရၢတ်ႉသျႃး သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း 1,960 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ပိုၼ်ႉတီႈ Nagorno-Karabakh

ဝၢႆးသေ  ဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး (Armenia) လႄႈ ဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ (Azerbaijan) လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ရၢတ်ႉသျုးၶဝ်ႈပဵၼ်တူဝ်ၵၢင် ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် 2 မိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁိူဝ်းမိၼ် တင်းၼမ် 22 လမ်း ပုၼ်ႈတႃႇတေတေႃႉတၢင်ႇ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ႁႅင်းသိုၵ်း တင်းၼမ် 1,960 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ (Nagorno-Karabakh) ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သိုၵ်းမိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး လႄႈ မိူင်းဢႃႇသိူဝ်ႇပႆႇၵျၢၼ်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိမ်လႅၼ်လိၼ်ၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ (Vladimir Putin) လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ (Nagorno-Karabakh) ၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပၢႆလိူၼ်ထူၼ်ႈၵဝ်ႈ (September) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 1,000 ၵေႃႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈ တင်းသွင်မိူင်းလႄႈ သိုၵ်းမိူင်းရၢတ်ႉသျုး တေၵုမ်းထိင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႇၵူဝ်ႇၼူဝ်ႇ-ၶႃႇလႃႇပၢၵ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထိုင် 5 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo -AP

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ် ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၽႂ်းမၼ်းလႆႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈလွင်ႈၵေႃႈ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ယင်းမီးပႃး လွင်ႈလႅၵ်ႈပိၼ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈ မီးလွင်ႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသိုပ်ႇသူင်ႇပၼ် မိူင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ၼီႇၶူဝ်ႇလ် ပႃႇသိၼ်ႇၼေႇယၼ်ႇ (Nikol Pashinyan) လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆၵႂၢမ်းဝႃႈ ဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ပဵၼ်ၽၢႆႇသုမ်း လွင်ႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႆယူႇ။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁေႃႈလိုပ်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢႃႇရ်မေးၼီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း