လိၵ်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

သင်ၶႂ်ႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းတီႈလိင်ႉ https://www.facebook.com/RCSS-Research-Team-109365421393603 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း