လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇ − တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

တႃႇတွင်း − လိၵ်ႈယိုၼ်ႈၽၢၼ်ႇႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈသူင်ႇပၼ် ထိုင်မႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း