လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် (21) ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (4) ၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈပိုင်းမိူင်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ၼႆႉ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး  တၢင်ႇထိုင်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၶတ်းၶႂၢင်လႄႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသၽႃး ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလူင် (3) ၶၵ်ႉ၊ ၶၵ်ႉထီႉ (1) ပဵၼ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မူႇပိူင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပွင်သၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ (NCA) (15) ၶေႃႈ၊ ၶၵ်ႉထီႉ (2) လွင်ႈတႃႇတေဝၢင်းၽႅၼ်လႄႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဝၢႆးပီႊ 2020 သဵင်ႈ (8) ၶေႃႈ၊  ၶၵ်ႉထီႉ (3) ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမူႇပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇ 5 ၶေႃႈသေ တူဝ်တႅၼ်းလႄႈ ၽူႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ သၽႃး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (2) ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ပွၵ်ႈၵမ်း (3) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် July 2018 မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် (51) ၶေႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 August 2018 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈသင်လႆႈတႄႉတႄႉလႄႈ ထုၵ်ႇလၢႆလၢႆၽၢႆႇၸီႉၸမ်ႈထတ်းသၢင်ဝႆႉသေ ထိုင်မႃးၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (3) ၼႆႉၸင်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးလွင်ႈ တႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ (2) ဢၼ်မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း (51) ၶေႃႈၼၼ်ႉပႃးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း