လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 3 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၶမ်ဝႆႉၵေႃႈမီးၼႆလႄႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 06:00 မူင်းၼၼ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇတိတ်ႉလုၼ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 3 လင်၊ ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉ 11 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ၵႂႃႇၸွႆႈသွၵ်ႈႁႃသေ ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈႁႃယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉၼွင်း၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်သေဢမ်ႇၵႃး လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်သႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉၵျွၵ်ႉၽိဝ်ႇ ႁိမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ BOC သေ မီးၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် လူႉသဵင်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 August 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လိၼ်ၵူၼ်ႇတဵင်ၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း